Turizm İşl. Yönetmeliği


TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634 - 12.3.1982
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 23 Mart 1983 - Sayı: 17996
BİRİNCİ BÖLÜM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
AMAÇ
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Turizm işletmesi belgesi sahiplerinin birbirleriyle,
müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri ile hak ve yükümlülüklerini uluslararası kurallar
doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye indirmektir.
KAPSAM
Madde 2 - Bu Yönetmelik otel işletmeleri ile Seyahat Acentalarının ilişkilerine, aralarında
düzenleyecekleri sözleşmelerin usul, şekil ve kapsamına, anlaşmalarda sarahat bulunmayan
hallerde uygulanacak kurallara karşılıklı hak ve sorumluluklarına, turizm işletmelerinin
müşterileri, birbirleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilerine ait hükümleri kapsar.
YASAL DAYANAK
Madde 3 - Bu yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37 nci maddesinin c)
fıkrasının (1) no'lu bendi uyarınca düzenlenmiştir.
TANIMLAR
Madde 4 - Bu yönetmelikte yer alan:
a) "Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) "Turizm işletmeleri" Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı
ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
c) "Otel İşletmeleri" Bakanlıkça belgelendirilmiş asli ve yardımcı konaklama tesislerini,
d) "Otelci" asli ve yardımcı konaklama tesisi işletmelerini,
e) "Seyahat Acentası" turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkânları
sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ticari
kuruluşları,
f) "Rezervasyon" Turizm İşletmelerinde isim belirterek yer ayırtma ve kayıt işlemini,
g) "Grup" aynı rezervasyondan yararlanan acenta ve otel işletmeleri tarafından bir bütün
olarak kabul edilen, en az 11 kişiden oluşan müşteri topluluğunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
SEYAHAT ACENTALARI İLE OTEL İŞLETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
BİRİNCİ KISIM
SÖZLEŞMELER
OTEL SÖZLEŞMELERİ
Madde 5 - Acenta ile otel arasında yapılacak otel sözleşmelerinde akit serbestisi esastır.
Böyle bir özel sözleşme olmaması halinde veya özel sözleşmede yer verilmeyen tüm
konularda bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
OTEL SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
Madde 6 - Acenta ile otel işletmeleri arasında üç çeşit otel sözleşmesi düzenlenebilir.
a) Bireysel olarak seyahat eden (münferit) müşterilerle ilgili sözleşmeler,
b) Grup olarak seyahat eden müşterilerle ilgili sözleşmeler,
c) Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılacak (kontenjan) tahsis sözleşmeleri,
İKİNCİ KISIM
OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ
ORTAK KURALLAR
OTEL SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ
Madde 7 - Bir otel sözleşmesinin oluşması, acentadan otelciye yapılacak rezervasyon talebi
ile başlar.
Rezervasyon talebinin yazılı olması gerekir. Sözlü talepler, en geç bir hafta içinde otelciye
ulaşacak şekilde yazılı olarak (mektup, telgraf, telex vb.) teyid edilir.
OTEL SÖZLEŞMELERİNİN KAPSAMI
Madde 8 - Otel sözleşmelerinde aşağıdaki hususlar belirtilebilir.
- Taraflar
- Rezervasyon süresi (başlama, sona erme kesintiler)
- Rezervasyonların süre içindeki dağılımı (odalara ilişkin ayrıntılar)
- Rezervasyon süresi içindeki (tam, yarı, ölü) sezon fiatları
- Özel durumlar (indirimli fiyat, ücretsiz hizmetler)
- Mali koşulları, hesabın kapatılması, haber verme süresi, verilebilecek güvence türü,
- Rezervasyonların iptaline ilişkin haber verme süreleri, sonuçları ve mali sorumlulukları,
- Sözleşmenin uygulama aşamalarına (zamanlamasına) ilişkin ayrıntılar
- Sözleşmenin yürürlüğe konabileceğini bildirmek için son tarih,
- Kesin rezervasyonların dağılımı,
- Yerleşme listelerini göndermek için son tarih,
- Ayrılan yerlerin tutulmaması halinde seyahat acentasına ödenecek tazminat,
- Otelcilik kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödeyeceği
tazminat,
- Ödeme yöntemleri,
- Konukları eşdeğerdeki bir otele aktarma olasılığı,
- Mücbir haller ve bu hallerde tarafların hak ve sorumlulukları,
- Sözleşmenin iptali ile ilgili ayrıntılar.
OTELCİNİN KABULÜ
Madde 9 - Otel sözleşmesi otelcinin kabulü ile tamamlanır.
Kabul, otelci tarafından 3 gün içinde yazılı olarak (mektup, telgraf veya telex) belirtilmelidir.
Kabulde acentanın talep ettiği hizmetlerin bedeli da yazılır.
Otelcinin isteyeceği ön ödemenin miktarı ısmarlanan hizmetlerin (oda, kahvaltı, yemekler vs.)
sezonda üç gecelik, sezon dışında bir gecelik fiyatı tutarına eşittir.
Otelci, rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme talebinde bulunabilir.
ÖN ÖDEME
Madde 10 - Otelcinin rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme (Teminat akçesi, kapora
veya teminat mektubu) talep etmesi halinde, otel sözleşmesi ancak bu ödemenin
yapılmasıyla veya bu ödemeyi kanıtlayan belgenin ibrazından sonra yürürlüğe girer. Otelci ön
ödeme olarak gönderilen parayı aldığını en geç 24 saat içinde bildirir.
OTELCİYE YAPILACAK ÖDEME
Madde 11 - Sözleşmede belirtilen hizmetler için otelci tarafından seyahat acentasına
bildirilen fiyatlar hiç bir şekilde otele doğrudan başvuran müşteriler için tarifede belirtilen
fiyatlardan daha yüksek olamaz. Faturanın Seyahat Acentasınca ya da doğrudan doğruya
yolcu tarafından ödenmesi bu kuralı değiştiremez.
FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 12 - Otelcinin otel sözleşmesi ile mutabık kalınmış fiyatlara uyması gereklidir.
Fiyatların değişmesi halinde yeni fiyatların uygulanmaya konulması için 30 günlük bir
uyarlama süresi bırakılacaktır. Ancak, bu fiyat değişiklikleri, teyid edilmiş rezervasyonlar için
uygulanmaz.
Acentaların, otel işletmeleriyle yapacakları otel sözleşmelerinde döviz cinsinden fiyat
belirlenebilir. Anlaşma süresi içinde bu fiyatın Türk Lirası karşılığı tasdikli tarifeyi aşması,
tarife üstü fiyat uygulaması kabul edilmez.
ACENTANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 13 - Seyahat Acentası yalnız, otele gönderdiği rezervasyon belgesinde belirttiği
hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.
FATURANIN ÖDENMESİ
Madde 14 - Ödemenin bizzat müşteri tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan
durumlar dışında, fatura, otel sözleşmesini yapan acenta tarafından ödenir.
Faturalar sözleşme ile belirlenen zaman sınırları içinde, ya da böyle bir hüküm yoksa,
Faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde ödenir. Bu süreden sonra borç miktarı için
aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5'i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.
Uzun süreli konaklamalarda otelci, acentadan sürenin sonunu beklemeden, verilmiş olan
hizmetlerin tutarını kısım kısım talep edebilir.
Acentanın rezervasyon yaptığı, fakat ödemenin doğrudan müşteri tarafından yapıldığı
durumlarda, otelci, kredi kartı kabul edip etmemekte serbesttir.
SEYAHAT ACENTASINA KOMİSYON ÖDENMESİ
Madde 15 - Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılan sözleşmeler dışında,
diğer otel sözleşmeleri ile ilgili olarak otelci, acentaya verdiği hizmetler (oda-yemek)
bedellerinin belli bir oranında komisyon öder.
Otelci komisyonu yalnız sözleşmeye taraf olan seyahat acentasına öder.
KOMİSYONUN ORANI
Madde 16 - Seyahat Acentasına ödenecek komisyonun oranı iki tarafın kabulü ile belirlenir.
Aksine anlaşma olmayan durumlarda, komisyon, vergi ve servis ücreti hariç faturanın % 10
dur.
SÜRE UZATIMI
Madde 17 - Müşterinin, otelcinin muvafakatiyle otelde kalış süresinin uzatılması veya otelde
kaldığı sırada ilerki bir tarih için yeni bir rezervasyon yaptırması hallerinde de otelcinin
acentaya komisyon ödemesi esastır.
Müşterinin aynı seyahat sırasında, otel içinde yer değiştirmesi veya aradaki süre 30 günden
az olmak koşuluyla otelde aralıklı olarak kalması durumları süre uzatılması kabul edilecektir.
Müşterinin, uzatmaları dahil, 60 günden fazla otelde kalması halinde, 60 günü aşan süre için
acentaya komisyon ödenmez.
FATURANIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENMESİ
Madde 18 - Faturanın doğrudan müşteri tarafından ödenmesi durumunda, otelci, fatura
toplamı üzerinden seyahat acentasının komisyonunu belirler ve müşterinin ayrılışından
itibaran 30 gün içinde acentaya öder. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık % 10 faiz ve
ana borcun % 5'i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
OTELCİ VE ACENTANIN
KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HİZMETTE EŞİTLİK
Madde 19 - Otelcinin, bir seyahat acentasını müşterisi olarak seyahat eden kişilere (ister
bireysel ister grup halinde olsunlar) otel sözleşmesi uyarınca vereceği hizmetler, aynı koşullar
altında kendi müşterilerine sağladığı hizmetlerle aynı kalitede olacaktır.
Madde 20 - Otelci, ayırtılan yerleri, geliş günü saat 14.00'den ayrılış günü saat 12.00'ye kadar
müşterinin kullanımına açık tutacaktır.
OTELCİNİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 21 - Usulüne uygun olarak yapılmış ve teyit edilmiş bir rezervasyonla ilgili olarak,
otelci sözleşme ile yükümlendiği hususları yerine getirmek zorundadır. Bunları yerine
getirmeyen otelci, acentanın bu nedenle uğradığı gerçek zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
Ancak otelci rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen bir durumun ortaya çıkması ve en az üç
hafta önceden acentaya bildirilmesi koşuluyla müşterileri yakın çevredeki eşit ya da daha iyi
nitelikli başka bir otele yerleştirebilir. Bu durumda fiyat farkları otel tarafından ödenir.
Otelci hiçbir şekilde, acenta müşterisini doğrudan kendi müşterisi haline getirecek
yöntemlere başvuramaz.
MÜCBİR SEBEPLER
Madde 22 - Taraflardan birinin, öngörülmesi ve engellenmesi irade dışında olan zorlayıcı
sebeplerle otel sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelirse
bundan dolayı herhangi bir tazminat ödenmez.
BİLGİ VERME
Madde 23 - Otelci, acentaya otelin yeri, sınıfı, servislerinin niteliği konusunda doğrudan ve
eksiksiz bilgi vermek zorundadır.
Acenta, otelcinin verdiği bilgileri doğru ve eksiksiz olarak müşterilerine yansıtır.
KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜK
Madde 24 - Otel ve acenta, müşterileri nezdinde birbirlerinin ticari itibarını zedeleyecek ve
servislerin niteliği hakkında şüphe uyandıracak herhangi bir ifadeden kaçınmak
zorundadırlar.
Acenta ve otel arasında herhangibir otel anlaşması mevcut değilken taraflardan biri böyle bir
anlaşmaya varmışcasına ilân ve reklam yapamaz; duyuruda bulunamaz.
Gerek seyahat acentası gerekse otelci sözleşmede belirtilen fiyatı müşterilere ve üçüncü
kişilere bildiremez.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İPTALLER
İPTALİN ŞEKLİ
Madde 25 - Otel sözleşmelerinin tümüyle veya kısmen iptali, yazılı olarak yapılmalı ve tarih
konmalıdır.
Acenta tarafından şifahi veya telefonla yapılan tüm iptaller yazılı olarak teyid edilmelidir.
İPTALDE TAZMİNAT
Madde 26 - Sözleşmelerin kısmen veya tamamen iptallerinin şekil, süre ve şartları ile
sonuçları ve ödenmesi gerekecek tazminat hakkında aksine anlaşma olmayan haller için
yönetmeliğin üçüncü bölümü hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OTEL SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÖZEL KURALLAR
BİRİNCİ KISIM
MÜNFERİT MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER
TANIM

Madde 27 - Münferit (Bireysel) müşteri sözleşmeleri, aynı otel hizmetlerinden yararlanan 1
ile 10 yolcu için yapılan sözleşmelerdir. Esas alınacak müşteri sayısı rezervasyon fişinde
yazılan rakamdır.

İPTAL SÜRELERİ
Madde 28 - Taraflar arasında aksine bir anlaşma olmadıkça, rezervasyonlar, aşağıda belirtilen
süreler içinde iptal edilebilir:
a) Konaklama talebinin yoğun olduğu yer ve dönemlerde 24 saatten az olmamak koşuluyla
otelin doğrudan gelen müşterilerine uyguladığı iptal süresi içinde,
b) Tatil otellerinde, yüksek sezonda girişten 30 gün öncesine kadar, sezon dışında girişten 14
gün öncesine kadar.
Yukarıda belirtilen sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat talep hakkı doğar.

TAZMİNAT MİKTARI
Madde 29 - Rezervasyonun 28. maddede belirlenen sürelere aykırı olarak iptali halinde veya
iptal bildirilmeden müşterinin otele gelmemesi hallerinde her müşteri için istenecek
tazminat, genelde en az bir gecelik kalış için istenen hizmetlerin (oda, yemekler vb.) yüksek
sezonda ise 3 gecelik kalış için istenen hizmetlerin parasal karşılığıdır.
Geç gelme, rezervasyon süresinin bitiminden önce otelden ayrılma veya ısmarlanan
hizmetleri kısmen veya tamamen kullanmaması hallerinde, bu durumun otelcinin hatasından
kaynaklanmaması koşuluyla, otelcinin uğradığı gerçek zarar, seyahat acentası tarafından
tazmin edilir.
Acentanın yapmış olduğu ön ödemenin fatura toplamını karşılamadığı durumlarda otelci
aradaki farkı doğrudan müşteriden talep eder.
Bu hallerde otelcinin kendi müşterilerine uyguladığı kurallar, Acenta müşterisinede
uygulanabilir.
Tazminatın geç ödenmesi halinde 18. madde hükmü uygulanır.
ACENTALARIN UYGULAYABİLECEĞİ FİYAT
Madde 30 - Acenta müşterisine hiçbir şekilde otelin kendisine üzerinden komisyon ödediği
fiyatlardan daha yüksek bir fiyat fatura ödemez, Ancak rezervasyon masrafları müşteriye
ayrıca fatura edilebilir.
İKİNCİ KISIM
GRUP MÜŞTERİLERLE İLGİLİ OTEL SÖZLEŞMELERİ
REZERVASYONUN BAĞLAYICILIĞI
Madde 31 - Grup müşterilerle ilgili hizmetlerin tek bir rezervasyon belgesi ile talep edilmesi
ve otelci tarafından bir arada teyit edilmesi gerekir.
Grup müşterilerinin sayısında daha sonra bir azalma olsa bile esas alınacak müşteri sayısı
rezervasyonda gösterilmiş olandır.
YERLEŞME DÜZENİ
Madde 32 - Acenta, grubun geliş tarihinden en az 14 gün önce müşterilerin odalara dağılımını
(yerleşme düzenini) gösteren listeyi otele gönderir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
acenta bunun doğuracağı sonuçlardan sorumludur. Ancak otelci de oda listelerinin eline
geçmediği konusunda acentayı haberdar eder.
ÖDEME ZAMANI
Madde 33 - Acenta ile Otelci arasındaki sözleşmede ödeme koşulları hakkında bir hüküm
bulunmaması halinde grupla ilgili ödemenin % 50'si grubun girişinden 30 gün önce, kalan ise
grubun ayrılışından önce ödenir.
ÜCRETSİZ KONAKLAMA
Madde 34 - Seyahat Acetasının kadrosunda görevli ve en az 15 kişilik bir müşteri grubuna
eşlik eden acenta temsilcilerine (ulak, rehber, şoför, grubun başkanı vb.) gurubun kaldığı
koşullarla bir kişilik ücretsiz konaklama verilebilir. Otelci ilâve her 20 kişi için bir temsilcinin
daha ücretsiz hizmetlerden yaralanmasını sağlayabilir.
İPTALLERDE SÜRE
Madde 35 - En az ihbar süresi, iptalin grubun % 50'sini aşması halinde, giriş tarihinden 21
gün, grubun % 50'sinden az olması halinde ise 14 gün öncedir.
Bu sürelerden sonra yapılan iptallerde otelin tazminat hakkı doğar.
TAZMİNAT MİKTARI
Madde 36 - Rezervasyonu iptal edilen her bir müşteri ile ilgili tazminat, otel sözleşmesinde
ayrı bir miktar tesbit edilmemiş ise, sözleşmede yeralan koşullar ve özel fiyat üzerinden
ısmarlanmış olan hizmetlerin toplamının üçte ikisidir.
YARARLANILMAYAN HİZMETLER
Madde 37 - Bildirimsiz geç varış, alınmayan yemekler, yararlanılmayan hizmetler değerlerinin
üçte ikisi oranında bir tazminata hak kazandırır.
GRUBUN OTELE GELMEMESİ
Madde 38 - Rezervasyonu iptal edilmeyen müşteri grubunun otele gelmemesi durumunda
münferit müşteri sözleşmeleri için bu yönetmelikte belirlenen hükümler uygulanır.
OTELCİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ
Madde 39 - Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da eşdeğerde hizmet sağlayamayan
otelci, acentaya tazminat ödemek zorundadır. Tazminat miktarı acentanın gerçek zararından
fazla, 36 ncı maddede belirtilen miktardan daha az olamaz.
TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Madde 40 - Tazminat ödemeleri, karşı tarafın talep tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır.
Bu süreden sonra yapılacak ödemelere aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5'i oranında tahsil
masrafı tahakkuk ettirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
BELİRLİ BİR SÜRENİN ÜZERİNDEKİ REZERVASYONLAR İÇİN
YAPILACAK SÖZLEŞMELER
TAHSİS (KONTENJAN) SÖZLEŞMESİ
Madde 41 - Kontenjan sözleşmesi, özel organizasyonlar için, bir biri ardından düzenli olarak
gelecek gruplar veya münferit müşterilerle ilgili olarak ya da odaların belirli bir dönem
tahsisini gerektiren hallerde düzenlenir.
TAHSİS ESASLARI
Madde 42 - Tahsisle ilgili rezervasyon yapılırken otel sözleşmelerine 8 inci maddede belirtilen
hususların açık ve detaylı biçimde yazılması esastır.
TAHSİSTE İPTAL
Madde 43 - Bu tür tahsislerin iptali durumunda haber vermek için genellikle aşağıdaki süreler
tanınır.
- Münferit müşteriler için 30 gün,
- Gruplarda tam iptal için 60 gün,
- Grubun % 50'sini aşan iptallerde 45 gün,
- Grubun % 50'sinden 11 kişiye kadar iptal için 30 gün,
- Gruptaki 10 müşteriden az iptaller için 7 gün.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
OTEL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
REZERVASYON
Madde 44 - Bir müşteri tarafından veya onun adına bildirilen bir istek üzerine otelci istenilen
konaklama için gerekli rezarvasyonu yapmayı kabul edince sözleşme oluşmuş sayılır.
Bu durumda otelci ve müşteri mevcut yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve otel kurallarına
uymayı taahhüt etmiş olurlar. Şu kadarki otelci, müşterinin gerekli otel kurallarını bilmesi için
tedbir alır.
KABULÜN YAZILI OLMASI
Madde 45 - Yazılı rezervasyon taleplerinde otelcinin yazılı kabulü esastır. Kabulle ilgili teyit,
rezervasyon talebinin otele ulaşmasından itibaren en geç üç gün içinde ve istenilen bilgiler ve
fiyatları da içerecek şekilde müşteriye bildirilir.
GÜVENCE PARASI
Madde 46 - Rezervasyon yapılırken işletmeci belli bir güvence parası isteyebilir. Müşteri
anlaşılan tarihte odaları teslim almaz veya kararından cayarsa otelci, uğranılan zararın azami
miktarını aşmayacak bir tazminatı müşteriden talep edebilir.
MÜŞTERİNİN HAKLARI
Madde 47 - Sözleşme üzerine müşteri, otelde kendisine ayrılan yere yerleşme ve kabul edilen
süre içinde kendisine ait bölümdeki olanakları kullanma, bunlardan tam olarak yararlanma va
ayrıca otelin diğer normal hizmetlerinden de yararlanabilme hakkını kazanır.
MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
Madde 48 - Rezervasyonun yalnız bir müşteri adına yapılmış olmasına rağmen, çeşitli kişileri
kapsaması durumunda ödeme rezervasyon fişinde adı belirtilen kişi tarafından yapılır.
FİYAT UYGULAMASI
Madde 49 - Müşterinin konaklamayı, yemekleri, otel tarafından sağlanan diğer olanak veya
hizmetleri fiyatlarını sormadan kabul etmesi halinde yürürlükteki Bakanlıkça tasdikli fiyatlar
uygulanır.
Müşteriye sağlanan (bilet, sekreter, mihmandar temini, araç kiralamak gibi) özel hizmetlerin
ücretleri hesaba ilave edilir.
EK ÜCRET
Madde 50 - Müşterilerin, odalarında yemek pişirmelerine izin verilmez, Otel tarafından
sağlanan içki ve yiyeceklerin müşteri tarafından otele getirilerek tüketilmesine izin için, otelci
ek bir ücret talep edebilir. Apart oteller ve pansiyonlarda bu madde hükmü uygulanmaz.
MÜŞTERİNİN GENEL SORUMLULUĞU
Madde 51 - Müşteri, kendisi, beraberindekiler veya konukları ya da sorumluluğu altındaki
kişiler tarafından otele verilecek hasar va zararlardan tam sorumludur.
MÜŞTERİNİN BERABERİNDEKİ HAYVANLAR
Madde 52 - Otelcinin açık izni olmadıkça müşteri otele hayvan getiremez. İzin halinde,
hayvanlar ortak mekânlara özellikle yemek salonlarına sokulamaz. Hayvanların yol açacağı
tüm zararlardan müşteri sorumludur. Otele getirilen hayvanlar için ücret alınır.
İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ
Madde 53 - Otel yönetimi, iyiniyet kurallarına uymayan müşteri ile yapılan sözleşmeyi derhal
sona erdirebilir. Müşterinin ciddi bir suç işlemesi veya bulaşıcı bir hastalığının görülmesi
hallerinde otelci, sözleşmeye son verir.
OTELE GELİŞ, OTELDEN AYRILIŞ
Madde 54 - Otelin koşulları genellikle bir gün ya da bir gece için belirtilir. Müşteri otele geliş
gününün fiyatını tam olarak öder. Ayrılış günü için ödeme yapmaz. Aksine bir şart
konmamışsa, ayrılan yerler ayrılış günü saat 12.00'ye kadar müşterinin kullanımına açık
tutulur.
Otelci müşterinin uyması gereken kuralları yatak odaları ve genel kullanım alanlarına asacağı
duyurularla belirtir.
OTELE GELİŞTE ÖZEL HALLER
Madde 55 - Otele geliş gününün sabahında odalarına girmek isteyen müşteriler için, odalar
boş tutulmuşsa o gecenin ücreti de istenebilir.
ODA VE YEMEK ÜCRETLERİ (PANSİYON)
Madde 56 - Tam pansiyon ücretleri, oda, kahvaltı ve iki yemek fiyatlarını kapsayan özel bir
tarifedir. Yarım pansiyon ücretleri, oda, kahvaltı ve bir yemek fiyatlarını kapsayan bir
tarifedir. Müşterinin otele varıştan sonra alacağı ilk yemek pansiyon anlaşmasını başlatır.
Müşteriler tam veya yarım pansiyon ücretlerine tabi oldukları zaman, otelde yenilmeyen
yemekler için fiyattan indirim yapmayabilir.
YEMEKLER
Madde 57 - Aksi belirtilmemiş ise "yemekler" sözünden kahvaltı, öğle yemeği ve akşam
yemeği anlaşılır. Tüm yemekler belirtilen saatlerde ve belirtilen yerlerde yenir. Belirtilen yer
ve zaman dışındaki yemek talepleri için ilave ücret istenebilir.
MÜŞTERİNİN EŞYASINA KARŞI SORUMLULUK
Madde 58 - Otelci müşterinin eşyasının yok olmasından, bozulmasından, çalınmasından
sorumludur.
Şu kadarki otelci veya hizmetlilerine yüklenebilecek bir kusur ispat olunmadıkça bu
sorumluluk Borçlar Kanunu hükümleri ile sınırlıdır.
DEĞERLİ EŞYA
Madde 59 - Otelci müşterinin değerli eşyasını saklamak üzere almış veya almaktan
kaçınmışsa sorumluluğu sınırsızdır.
Para, mücevher, kıymetli evrak vb. değerli şeyler saklamak üzere otelciye bırakılmamışsa,
otelci ancak kendisinin veya hizmetlilerinin kusurluluğu durumunda sorumlu olur.
SORUMLULUĞUN SONA ERMESİ
Madde 60 - Müşteri zararını öğrenir öğrenmez otelciye bildirmezse talep hakkı kaybolur.
Otelcinin sorumluluğu üzerine almadığını, sorumluluğu kabul etmeyeceğini veya 58 ve 59
uncu maddeler aksine bir koşula bağlandığını bildirmesi sorumluluğunu kaldırmaz.
Madde 61 - Otelci, müşterinin otelin garaj veya parkına koyduğu otomobil vb. vasıtasının
hasar görmesinden kendi veya personelinin kusur veya ihmali koşulu ile sorumludur.
HESABIN ÖDENMESİ
Madde 62 - Faturaların, müşteriye sunulması üzerine ödenmesi gerekir. Ödeme ulusal para
ya da o günkü kur üzerinden hesaplanacak dövizle yapılır. Banka çekleri ya da seyahat
acentalarından alınmış kuponlar ancak tam bir güvenceye sahip iseler kabul edilirler.
Otelcinin çek ya da kuponları kabul etme zorunluluğu yoktur.
ALIKOYMA HAKKI (HAPİS HAKKI)
Madde 63 - Otelci, faturasını ödemeyen müşterinin eşyasını alıkoymak hakkına sahiptir.
Müşteri borcunu en geç 30 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde otelci alıkoyduğu
eşyayı satabilir.
OTELDE BULUNAN KAYIP EŞYA
Madde 64 - Otelde bulunan kayıp eşya otel yönetimine teslim edilmelidir.
ÖLÜM DURUMU
Madde 65 - Müşterinin otelde ölmesi durumunda varisler veya müşteri adına hareket
etmeye yetkili kılınmış kişiler müşterinin ölümü nedeniyle uğranılan zararı ve eğer
gerekiyorsa, odanın yeniden döşenmesi veya dezenfekte edilmesi ve yatak takımının
yenilenmesi gibi giderleri karşılamak zorundadırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞLETMELERİN BAKANLIKLA İLİŞKİLERİ
BAKANLIĞIN TEŞVİK VE HİMAYESİ
Madde 66 - Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi sahipleri Bakanlığın teşvik ve himayesi
altındadırlar.
Bakanlık, turizm yatırımlarının süreleri içinde gerçekleştirilmesi ve işletmelerin beklenilen
hizmeti sağlayabilmeleri amacıyla belge sahiplerinin diğer kamu kuruluşları nezdindeki
sorunlarının prensipler düzeyinde çözümü konusunda girişimlerde bulunur.
BAKANLIĞIN TEKNİK YARDIMI
Madde 67 - Bakanlığın merkez, yurtiçi ve yurtdışı teşkilatı, turizm yatırım ve işletmelerinin
geliştirilmesi, yönlendirilmesi için ilgililere gerekli istişare, bilgi ve teknik yardım ile, dış
pazarlama çalışmalarında gerekebilecek işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
DIŞ PAZARLAMA ÇABALARI
Madde 68 - Bakanlık yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak üzere hazırlayacağı turizm
pazarlama programları (tanıtıcı yayınlar, film video kasetleri hazırlamak, reklam program ve
stratejisinin hazırlanması, yabancı acenta, taşıyıcı ve yazar daveti, kongre, fuar ve sergilere
iştirak vb.) üzerinde turizm işletmelerinin mesleki örgütleri ile istişare edebilir.
Turizm işletmeleri, Bakanlığın bahse konu pazarlama çalışmalarının verimlilik ve etkinliğinin
artırılmasına yardımcı olmak amacıyla, düzenlenecek müşterek pazarlama projelerinde yer
alabilirler, katkıda bulunabilirler ve Bakanlığın pazarlama amaçlı (yabancı yazar, taşımacı,
acenta gibi) misafir ağırlamalarında işletmenin sağlayacağı hizmetlerin fiyatlarında indirim
yapabilirler.
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Madde 69 - Bakanlık kurslar açarak, burslar sağlayarak, seminerler, konferanslar
düzenleyerek, turizm işletmeleri personelinin görgü, bilgi ve mesleki yeteneklerinin
geliştirilmesini sağlar.
Turizm işletmeleri Bakanlığın anılan eğitim programlarına, öğretim görevlisi sağlayarak staj
için öğrenci kabul ederek, eğitim araç ve gereç temininde yardımcı olarak katkıda
bulunabilirler.
BAKANLIĞIN HAKEMLİĞİ
Madde 70 - Bakanlık turizm işletmelerinin birbirleriyle ve müşterileriyle ilişkilerinden
doğacak sorun ve anlaşmazlıkların çözüm ve giderilmesinde, sektörde örf ve adetlerin
belirmesini sağlayacak biçimde danışman ve hakem rolü oynar.
BİLGİ VERME
Madde 71 - Belgeli işletmeler, Bakanlıkça istenen her türlü bilgi ve verileri Bakanlığa
bildirmekle yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜK
Madde 72 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 73 - Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.